Trenčianske Biskupice II

Home VD Trenčianske Biskupice II

VD Trenčianske Biskupice II

Charakteristika stavby:

Malá vodná elektráreň (MVE) je energetická stavba.

Využíva hydroenergetický potenciál vody k výrobe elektrickej energie. Prietok prepúšťaný cez turbíny elektrárne je dohodnutý a schválený minimálny zostatkový prietok vypúšťaný do koryta Váhu pod haťou Trenčianske Biskupice. Elektráreň bude schopná spracovať aj časť prietokov prepúšťaných haťou Trenčianske Biskupice do koryta Váhu, pokiaľ bude na elektrárni dostatočný spád medzi dolnou a hornou hladinou.

Minimálny zostatkový prietok je prepúšťaný z prívodného kanála vodnej elektrárne Kostolná do koryta Váhu pod haťou Trenčianske Biskupice cez turbínu vodnej elektrárne Trenčianske Biskupice I.. Počas prevádzky MVE TB I sa minimálny zostatkový prietok do koryta Váhu haťou Trenčianske Biskupice neprepúšťa. Na hati Trenčianske Biskupice zostáva vo funkcii rybochod s priemernou kapacitou prietoku 0,23 m3 .s-1.

MVE TB II

je umiestnená v pravom brehu koryta Váhu pod tretím kamenným prahom tak, aby vtokový objekt a objekt elektrárne nezasahovali do prietočného profilu koryta Váhu. Os vzdúvacieho objektu je vzdialená od hate Trenčianske Biskupice cca 495m. Nad vzdúvacím objektom vznikne vodná plocha, ktorá bude zasahovať až po prvý kamenný prah v koryte Váhu. Kóta hladiny vody v mieste terajšieho prvého prahu nebude vyššia ako je súčasná hladina, to je kóta cca 202,75 m n.m..

MVE bude pracovať v bezobslužnej prevádzke.
Výrobným programom vodnej elektrárne je výroba elektrickej energie.

 

Voda do vodnej elektrárne je privádzaná beztlakovým prívodným kanálom, ktorý je z časti zakrytý železobetónovou konštrukciou. Odberný objekt a prívod je dvojitý so samostatným vtokom pre každú turbínu. Výtok z MVE je riešený štandardne bez prekrytia a za prahom vývaru volne vyúsťuje do koryta Váhu.

 

MVE je vybavená dvoma rovnakými turbínovými agregátmi. V prípade prevádzkovej, alebo vynútenej havarijnej odstávky turbíny, bude prietok prepadať cez pevnú prepadovú hranu ďalej do koryta Váhu. V prípade prepúšťania vyšších prietokov cez hať Trečianske Biskupice bude vyhradená aj pohyblivá hradiaca konštrukcia hate.

Stavba svojím výrobným procesom, výrobou elektrickej energie nevytvára odpady, emisie ani škodlivé látky.

Stavba sa nenachádza v chránenej časti prírody alebo krajiny, v okolí stavby sa nenachádzajú chránené kultúrne pamiatky ani objekty.

Stavba sa nachádza v inundačnom území rieky Váh, preto v zmysle zákona č. 364/2004 je potrebný na stavbu súhlas orgánu štátnej vodnej správy.