Trenčianske Biskupice II

Home VD Trenčianske Biskupice II

VD Trenčianske Biskupice II

Charakteristika stavby:

Malá vodná elektráreň (MVE) je energetická stavba.

Využíva hydroenergetický potenciál vody k výrobe elektrickej energie. Prietok prepúšťaný cez turbíny elektrárne je dohodnutý a schválený minimálny zostatkový prietok vypúšťaný do koryta Váhu pod haťou Trenčianske Biskupice. Elektráreň bude schopná spracovať aj časť prietokov prepúšťaných haťou Trenčianske Biskupice do koryta Váhu, pokiaľ bude na elektrárni dostatočný spád medzi dolnou a hornou hladinou.

Minimálny zostatkový prietok je prepúšťaný z prívodného kanála vodnej elektrárne Kostolná do koryta Váhu pod haťou Trenčianske Biskupice cez turbínu vodnej elektrárne Trenčianske Biskupice I.. Počas prevádzky MVE TB I sa minimálny zostatkový prietok do koryta Váhu haťou Trenčianske Biskupice neprepúšťa. Na hati Trenčianske Biskupice zostáva vo funkcii rybovod s priemernou kapacitou prietoku 0,5 m3 .s-1.

VD TB II

je umiestnená na ľavom brehu koryta Váhu pod tretím kamenným prahom tak, aby vtokový objekt a objekt elektrárne nezasahovali do prietočného profilu koryta Váhu. Os vzdúvacieho objektu je vzdialená od hate Trenčianske Biskupice 500m. Nad vzdúvacím objektom vznikla vodná plocha, ktorá zasahuje až po prvý kamenný prah v koryte Váhu. Kóta hladiny vody v mieste terajšieho prvého prahu nebude vyššia ako je súčasná hladina, to je kóta cca 202,75 m n.m..

MVE bude pracovať v bezobslužnej prevádzke.
Výrobným programom vodnej elektrárne je výroba elektrickej energie z obnoviteľného zdroja.

 

Voda do vodnej elektrárne je privádzaná beztlakovým prívodným kanálom, ktorý je z časti zakrytý železobetónovou konštrukciou. Výtok z MVE je riešený štandardne bez prekrytia a za prahom vývaru voľne vyúsťuje do koryta Váhu.

 

MVE je vybavená jedným turbínovým agregátom. V prípade prevádzkovej alebo vynútenej havarijnej odstávky turbíny, bude prietok prepadať cez prepadovú hranu hate ďalej do koryta Váhu. V prípade prepúšťania vyšších prietokov cez hať Trenčianske Biskupice bude vyhradená aj pohyblivá hradiaca konštrukcia hate.

Stavba svojím výrobným procesom, výrobou elektrickej energie nevytvára odpady, emisie ani škodlivé látky.