MVE Šalková

Home MVE Šalková

Tento projekt sa zrealizoval za podpory EURÓPSKEJ ÚNIE.

Charakteristika stavby:

Stavba : Malá vodná elektráreň Šalková ( MVE )

 

Staničenie : rieka Hron ( 180,680 rkm ); 350,0 m n. m.; piemerný ročný prietok Q = 18,49 m3/s

 

Typ MVE : derivačná s tlakovým privádzačom, umiestnená na pravom brehu rieky

 

Inštalované parametre MVE : QMVE = 22,5 m3/s, H = 3,9 – 4,6 m

 

Vyvedenie výkonu : sieť VN 22 kV / 50 Hz

 

Prístupová komunikácia : spevnená poľná cesta napojená pred mostom k príjazdovej ceste k obci Šalková

Členenie stavby:

SO 101 Príprava územia

V rámci tohto stavebného objektu sa zrealizovali všetky zemné práce zabezpečujúce prípravné práce pre ďaľšie stavebné objekty.

 

SO 102 Stavebná jama vodnej elektrárne a výtokového objektu

Morfologické pomery a situovanie objektov vodnej elektrárne a výtokového objektu si vyžadovali založenie v paženej jame so zvislými stenami. Ako paženie sa použili pilóty. V hornej časti sa pilóty spriahli stužujúcim vencom a stabilitu zabezpečil rozperný systém. V stavebnej jame sú umiestnené: SO 103 Vodná elektráreň, SO 109 Výtokový objekt, SO 107 Rybovod.

 

SO 103 Vodná elektráreň

Budova vodnej elektrárne je umiestnená na pravom brehu rieky Hron za vývarom existujúceho stupňa. Vo vodnej elektrárni je inštalovaná jedna priamoprietočná turbína, technologické zariadenie k chodu turbíny, generátor k turbíne na výrobu elektrickej energie, silová časť elektroinštalácie, transformátor a nízkonapäťová časť elektrických rozvodov. Vývar vodnej elektrárne je zaústený pod vývar stupňa.

 

SO 104 Stavebná jama privádzača a vtokového objektu

Morfologické pomery a situovanie objektov tlakového privádzača a vtokového objektu si vyžadovali založenie v paženej jame so zvislými stenami. Ako paženie sa použili pilóty. V hornej časti sa pilóty spriahli stužujúcim vencom a stabilitu zabezpečil rozperný systém. V stavebnej jame sú umiestnené: SO 105 Tlakový privádzač, SO 106 Vtokový objekt, SO 107 Rybovod.

 

SO 105 Tlakový privádzač

Je umiestnený na pravom brehu pod existujúcim terénom a zabezpečuje prívod vody od vtokového objektu po napojenie na hydraulický trakt turbíny v budove MVE.

 

SO 106 Vtokový objekt

Vtokový objekt je umiestnený pred haťou na pravom brehu. Pozostáva z troch prevádzkových polí. Každé pole je vybavené hrubými hrablicami, odnímateľnou nornou stenou, prevádzkovým hradením, jemnými hrablicami a spoločným čistiacim strojom.

 

SO 107 Rybovod

Rybovod je umiestnený na pravom brehu, vedený v priestore pred a okolo vtokového objektu, ďalej nad tlakovým privádzačom v jeho trase a nakoniec pozdĺž elektrárne, medzi jej strojovňou a haťou. Vtokový otvor je na prvej prepážke regulovaný stavidlovým uzáverom. Zaústenie rybovodu sa nachádza za betónovým krídlom vývaru MVE.

 

SO 108 Terénne úpravy, spevnené plochy a oplotenie

Objekt zahŕňa konečnú úpravu terénu po ukončení výstavby. Jeho súčasťou je aj oplotenie objektov MVE.

 

SO 109 Výtokový objekt

Výtokový objekt bezprostredne nadväzuje na vodnú elektráreň. Zabezpečuje nastavenie minimálnej hladiny dolnej vody a usmerňuje výtok vody z vývaru za savkou s vyústením do pôvodného koryta rieky.

 

SO 110 Stavebná jama hate

Morfologické pomery a situovanie objektu vaková hať si vyžadovali  výstavbu hate v 2 etapách, kvôli zabezpečeniu obce Šalková. V stavebnej jame sú umiestnené: SO 111 Vaková hať.

 

SO 111 Vaková hať

Vybudovaná hať je vaková, dvojpoľová. Zabezpečuje ovládanie vzdutia a prevádzkovej hladiny na rieke Hron. Prevádzka je vybavená automatikou. Hať je dimenzovaná na bezpečné prepustenie storočnej vody ( Q100 ).

 

SO 203 Úprava pravostrannej ochrannej hrádze

Úprava pravostrannej ochrannej hrádze pozostáva z navýšenia hrádze na požadovanú kótu a z úpravy koruny hrádze na požadovanú šírku, vrátane jej spevnenia. Na vzdušnej strane hrádze je umiestnená gabiónová konštrukcia.

 

SO 204 Podzemná tesniaca stena v pravostrannej ochrannej hrádzi

Súčasťou úprav ochranných hrádzi sa vybudovala, ako tesniaci prvok v telese hrádze, podzemná tesniaca stena.  Podzemná tesniaca stena je vybudovaná bezvýkopovou technológiou.

 

SO 205 Úprava ľavostrannej ochrannej hrádze

Úprava ľavostrannej ochrannej hrádze pozostáva z navýšenia hrádze na požadovanú kótu, úpravy koruny hrádze na požadovanú šírku, úpravy konštrukcie hrádze vrátane drenážneho systému, vybudovanie nábrežného múra.

 

SO 206 Podzemná tesniaca stena v ľavostrannej ochrannej hrádzi

Súčasťou úprav ochranných hrádzi sa vybudovala, ako tesniaci prvok v telese hrádze, podzemná tesniaca stena.  Podzemná tesniaca stena je vybudovaná bezvýkopovou technológiou.

 

SO 207 Drenážny rigol za ľavostrannou hrádzou

Vybudovaný objekt slúži na odvedenie vnútorných zrážkových vôd a podzemných vôd prúdiacich podložím zo svahov z ľavostranného územia od Hronskej ulice do koryta rieky.

 

SO 208 Úpravy brehov nad stupňom

Úprava brehov nad stupňom pozostáva z odstránenia náplavov a deformácií brehov koryta a kynety medzi stupňom a existujúcim cestným mostom.

 

SO 209 Úpravy brehov pod stupňom

V rámci tohto SO sa robili úpravy brehov pod vývarom hate a pôvodným stupňom.

 

SO 210  Nábrežný múr na ľavom brehu

Pôvodný nábrežný múr sa navýšil na požadovanú výšku resp. povodňovú hladinu Q100+1m. Na navýšený múr je naviazaný SO 205 a SO 206.

 

SO 211  Monitorovacie sondy hladín podzemných vôd

Monitorovacie sondy hladín podzemných vôd sú zriadené ako pozorovacie vrty, umiestnené za ochrannou hrádzou na ľavom brehu. Zabezpečujú pozorovanie stavu hladín a preukazujú účinnosť tesniacej steny vybudovanej v hrádzi a vplyv svahových vôd.